Akkayalar Konveyör, Sincan, Ankara

Akkayalar Konveyör, Sincan, Ankara


Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi Akhun Caddesi No:4 Sincan / Ankara
Tel: 0 312 354 40 45
Diğer Tel: 0 312 267 07 57
Faks: 0 312 385 33 26
Mail: akkayalar@akkayalar.com.tr
Harita